GDPR

ABCC er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

ABCC er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

ABCC c/o Anette Riis

Vigerslevvej 72b

2500 Valby

CVR-nr.: 39438615

Telefon: 31101979

Mail: anette@abcc.dk

1.     Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Rådgivning til dig og dine kollegaer, herunder ved brug af personlighedstest
  • Administration fx fremsende faktura
  • Markedsføring

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • GDPR artikel 6, 1 a) på baggrund af dit samtykke
  • GDPR artikel 6, 1 b) af hensyn til opfyldelse af en kontrakt
  • GDPR artikel 6, 1 c) for at kunne overholde loven, fx bogføringsloven
  • GDPR artikel 6 1 f) for at forfølge en legitim interesse

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er fx markedsføring og analyse af markedssegmenter og kundegrupper samt almindelige oplysninger, du har givet under personlighedstests.

2.     Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Personlige oplysninger som navne og adresse
  • Kommunikationsoplysninger som telefonnr. og mailadresse
  • Almindelige oplysninger fra personlighedstests

3.     Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine oplysninger videregives ikke.

4.     Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine oplysninger overføres ikke til tredjelande mv.

5.     Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer fra dig eller fra offentlig tilgængelige opslagsværker, fx krak eller 118.dk

6.     Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 24 måneder efter afsluttet coaching. Dette sker for at kunne give ny coaching i forlængelse af tidligere coaching.

Visse oplysninger til brug for fakturering gennem dog i op til 6 år af hensyn til bogføringsloven.

7.     Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.     Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.     Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.